دانلود سریال لیسانسه ها فصل 1 2 3 با کیفیت عالی

حبیب، مسعود و مازیار سه رفیق لیسانسه هستند. حبیب وضع مالی مناسبی دارد ولی هنوز نتوانسته همسری انتخاب کند. مسعود در آستانه ازدواج است ولی مشکلات زیادی او را از آغاز زندگی مشترک دور می کند. مازیار، فرزند خانواده ای پر تنش و گرفتار است که فکر مهاجرت در سر دارد…

 

««فصل اول»»

دانلود قسمت 01: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 02: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 03: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 04: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 05: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 06: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 07: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 08: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 09: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 10: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 11: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 12: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 13: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 14: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 15: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 16: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 17: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 18: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 19: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 20: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 21: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 22: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 23: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 24: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 25: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 26: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 27: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود قسمت 28: نسخه 720p | نسخه 480p
دانلود پشت صحنه: نسخه 720p | نسخه 480p

««فصل دوم»»

قسمت 01 (96/9/5)  : کیفیت 1080P کیفیت  720p کیفیت ۴۸۰p

قسمت 02 (96/9/7)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 03 (96/9/8)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 04 (96/9/11)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 05 (96/9/12)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 06 (96/9/13)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 07 (96/9/14)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 08 (96/9/15)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 09 (96/9/18)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 10 (96/9/19)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 11 (96/9/20)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 12 (96/9/21)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 13 (96/9/22)  : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 14 (96/9/25) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 15 (96/9/26) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 16 (96/9/27) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 17 (96/9/28) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 18 (96/9/29) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 19 (96/10/02) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 20 (96/10/03) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 21 (96/10/04) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 22 (96/10/05) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 23 (96/10/06) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 24 (96/10/09) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 25 (96/10/10) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 26 (96/10/11) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 27 (96/10/12) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 28 (96/10/13) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 29 (96/10/16) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 30 (96/10/17) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 31 (96/10/18) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 32 (96/10/19) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 33 (96/10/20) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 34 (96/10/23) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 35 (96/10/24) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 36 (96/10/25) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 37 (96/10/26) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 38 (96/10/27) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 39 (96/10/30) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 40 (96/11/01) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

قسمت 41(آخر) (96/11/02) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

پشت صحنه (96/11/04) : کیفیت 1080p | کیفیت ۷۲۰P | کیفیت ۴۸۰p

««فصل سوم»»

[قسمت 01 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 02 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 03 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 04 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 05 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 06 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 07 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 08 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 09 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 10 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 11 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 12 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 13 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 14 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 15 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 16 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 17 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 18 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 19 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 20 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 21 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 22 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 23 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 24 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 25 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 26 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 27 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[قسمت 28 نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

[پشت صحنه نسخه 1080p] [نسخه 720p] [نسخه 480p] [لینک کمکی]

 

درباره سریال:
لیسانسه‌ها یک مجموعه کمدی تلویزیونی است که از شبکه سه پخش شده است. سروش صحت کارگردان و نویسنده این سریال است. ایمان صفایی به همراه او نویسندگی این سریال را بر عهده دارد. فصل اول این سریال در ۲۸ قسمتِ ۴۰ دقیقه‌ای از ۴ دی‌ماه ۱۳۹۵ شروع و قسمت آخر آن ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ پخش شد. پخش فصل دوم این سریال در ۴۰ قسمتِ ۴۰ دقیقه‌ای از ۴ آذر ۱۳۹۶ شروع و در ۲ بهمن ۱۳۹۶ به پایان رسید و فصل سوم آن به نام فوق لیسانسه‌ها در ۱۷ آبان ۱۳۹۸ روی آنتن شبکه سه رفت. به گفته تهیه کننده 28 قسمت سریال در سال 98 و 20 قسمت دیگر قبل از ماه رمضان 99 پخش میشود.

.

banner ads
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments