دانلود سریال سال های دور از خانه ( شاهگوش 2 )

داستان زندگی خنجری (احمد مهرانفر) و زهره (هادی کاظمی) در سریال شاهگوش را پس از ۴ سال دنبال می‌کند.

( دانلود قسمت پانزدهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.61 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 856 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 532 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 337 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*50749# )

 

*****

 

( دانلود قسمت چهاردهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.04 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.11 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 901 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 559 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 361 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*66514# )

 

*****

 

( دانلود قسمت سیزدهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.44 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.22 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 948 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 588 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 380 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*59331# )

 

*****

 

( دانلود قسمت دوازدهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.2 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.6 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 884 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 549 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 347 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*75483# )

 

*****

 

( دانلود قسمت یازدهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.83 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.03 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 864 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 536 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 326 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*62344# )

 

*****

 

( دانلود قسمت دهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.46 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.24 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 960 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 609 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 376 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*48624# )

 

*****

 

( دانلود قسمت نهم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.27 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.19 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 940 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 596 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 382 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*49298# )

 

*****

 

( دانلود قسمت هشتم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.55 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.9 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 808 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 501 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 317 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*56507# )

 

*****

 

( دانلود قسمت هفتم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.1 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 900 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 557 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*54823# )

 

*****

 

( دانلود قسمت ششم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.7 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.9 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 842 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 523 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 331 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*38790# )

 

*****

 

( دانلود قسمت پنجم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.7 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.3 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.1 گیگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 650 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 441 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*51183# )

 

*****

( دانلود قسمت چهارم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.94 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.18 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1.0 گیگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 599 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 384 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*47392# )

 

*****

 

( دانلود قسمت سوم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.2 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.7 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 839 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 487 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 319 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*45570# )

 

*****

( دانلود قسمت دوم )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.7 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 814 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 473 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 310 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*46384# )

 

*****

 

( دانلود قسمت اول )

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 5.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.73 گیگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 832 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 484 مگابایت – 4.000 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 381 مگابایت – 3.500 تومان]

[دانلود همه کیفیت ها(پیشنهادی) – 10.000 تومان]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*42918# )

 

*****

 

[دانلود رایگان پشت صحنه تمام قسمت ها]

.

banner ads
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments