پس از رویداده‌ای خانه , خانواده ابوت در حال حاضر با وحشت دنیای بیرون روبرو هستند . آن‌ها می‌دانند که حیواناتی که با صدا شکار می‌کنند تنها تهدیدهایی نیستند که در مسیر شنی ...